Постачання електричної енергії споживачу

ТОВ «ІНТЕРБІС» як постачальник електроенергії пропонує своїм споживачам постачання в обсягах, необхідних для забезпечення 100% потреб діяльності підприємств. Обов’язковою умовою для постачання електроенергії споживачу є наявність у нього договору про надання послуг з розподілу , укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу. Споживач має право вільно змінювати постачальник відповідно до встановлених законом процедур та умов типового договору. Договір

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Права та обов’язки споживача

Права та обов’язки споживача згідно ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Споживач має право:

 1. Купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу – договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 2. Змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 3. Отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 4. На відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 5. На недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 6. На доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 7. Подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 8. Подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 9. Отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 10. Отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 11. Інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.


Споживач зобов’язаний:

 1. Сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
 2. Надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;
 3. Дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
 4. Врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.


Права та обов’язки електропостачальника

Електропостачальник має право:

 1. Купувати та продавати електроенергію на ринку електричної енергії, здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами;
 2. Вільно обирати контрагента за двостороннім договором;
 3. На своєчасне та в повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з постачання електричної енергії відповідно до укладених договорів;
 4. Звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відключення електроживлення споживача у випадках, визначених правилами роздрібного ринку, крім випадків постачання вразливим споживачам;
 5. Звертатися до оператора системи передачі або оператора системи розподілу щодо відновлення електроживлення споживачу у випадках, визначених правилами роздрібного ринку;
 6. На недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу системи розподілу;
 7. Доступу до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 8. Інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та договорами, укладеними ними на ринку електричної енергії.

Електропостачальник зобов’язаний:

 1. дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 2. укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;
 3. надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;
 4. складати добові графіки електричної енергії для доби постачання згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;
 5. виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;
 6. нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;
 7. сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;
 8. відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;
 9. надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених Регулятором, інформацію щодо:
  – частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;
  – посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку “на добу наперед” та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;
  – адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;
 10. надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;
 11. надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;
 12. надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;
 13. розглядати відповідно до порядку, визначеного Регулятором, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;
 14. надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг;
 15. здійснювати відшкодування (компенсацію) споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та Регулятором;
 16. вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з надання універсальних послуг, послуг постачальника “останньої надії” за державними регульованими цінами та за вільними цінами;
 17. не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднювати на своєму веб-сайті правила роздрібного ринку;
 18. надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 19. надавати Регулятору інформацію, необхідну для здійснення ним функцій і повноважень, встановлених законодавством.

Електропостачальник має у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

 1. про вартість та умови надання послуг;
 2. про методи оплати, які не повинні допускати дискримінації між споживачами. Системи попередньої оплати мають бути справедливими та адекватно відображати прогнозне споживання;
 3. про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;
 4. про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в порядку, встановленому законом, про будь-яке збільшення ціни і про їхнє право припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕНЬ СПОЖИВАЧІВ


Письмове звернення до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРБІС» можна подати наступним чином:


• надіслати поштою на адресу: вул. Гагаріна,39, поверх 2, м. Рівне, 33003 або вул. Омеляновича-Павленка, 4/6, 12 поверх, м. Київ, 01010

• особисто передати до Товариства за зазначеними вище адресами;


• під час особистого прийому керівництва Товариства;


• надіслати електронний лист на адресу: office-interbis@i.ua;


• зателефонувавши працівникам Товариства за телефонами (044) 280-98-97 або (0362) 63-39-86.

Контакти ТОВ «ІНТЕРБІС»

Вимоги до оформлення звернення/скарги/претензій

 • Необхідно вказати: назва, юридична адреса, адреса знаходження об’єкта електропостачання.
 • Суть порушеного питання пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронним зв’язком не вимагається.Розгляд звернення/скарги/претензії, надісланого до ТОВ «ІНТЕРБІС»
Якщо в зверненні/скарзі/претензії вказана адреса електронної пошти, номер телефону або така інформація відома Товариству, здійснюється надання попередньої відповіді щодо можливості вирішення питання або повідомлення про початок розгляду звернення/скарги/претензії та строки його розгляду. Попередня відповідь надається протягом 1 робочого дня від дня отримання
звернення/скарги/претензії.
Звернення/скарга/претензія розглядається в термін, визначений чинним законодавством України.Особистий прийом споживачів керівництвом Товариства проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, за адресою, вказаною в розділі КОНТАКТИ

ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ СПОЖИВАЧІВ

Цей Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування і швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

З метою забезпечення своєї електробезпеки:

 • не доторкайтеся до електроустановок/мереж/проводів та приладів, що є пошкодженими чи знаходяться на землі. Важливо знати, що смертельно небезпечним є не тільки прямий контакт з пошкодженим предметом, а й відстань ближче 8 метрів до проводу який лежить на землі;
 • не підіймайтеся на дахи будівель, де поблизу проходять дроти електропередач;
 • не облаштовуйте під ними стоянки та не розпалюйте багаття;
 • не робіть накиди на проводи повітряних ліній (ПЛ) проволоки та інших предметів;
 • не запускайте під ПЛ «повітряних зміїв».
 • не доторкайтеся до металевих відтяжок опор ПЛ та телеантен, які в результаті пошкодження проводів ПЛ можуть знаходитись під напругою;
 • остерігайтесь випадкового наближення до проводів ліній електропередач під час виконання робіт під ПЛ: будування споруд та будівель, вантажо-розвантажувальні роботи, складування матеріалів та інші;
 • пам’ятайте, що неякісне встановлення/ проведення різноманітних робіт поблизу повітряних ліній з наближенням до металевих частин ПЛ спричиняє електротравми;
 • самовільне проведення робіт в електроустановках, спричиняє електротравми;
 • не допускайте до монтажу нових чи ремонтуванню наявних електроустановок некваліфікованих осіб без попереднього ознайомлення з їх кваліфікаційним рівнем.
 • переносний електроінструмент – джерело підвищеної небезпеки. Перш ніж використовувати електроінструмент, необхідно ознайомитись із вимогами Правил безпеки та інструкцією по експлуатації від виробника;
 • побутова електротехніка, переносні світильники призначені для використання їх тільки в приміщеннях з полами, які не проводять електричний струм;
 • ЗАБОРОНЕНО доторкатись до відключених та не демонтованих проводів, які живлять будівлю (установу).

Щоб уникнути випадків електротравматизму, необхідно знати наступні правила електробезпеки і дотримуватись їх:

• Користуватись у вологих приміщеннях переносними лампами і електроприладами напругою не вище 36 В;
• Не торкайтеся проводів, які провисли або знаходяться на землі (смертельно небезпечними є також наближення до них на відстань ближче ніж 8 метрів);
• Не заповнювати водою з водопровідного крану ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, оскільки при одночасному дотику до увімкненого приладу і водопровідного крану людина може бути уражена електрострумом;
• Не замінювати електролампи без їх вимкнення, не витирати вологою ганчіркою електричні проводи, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, увімкнені в електромережу;
• Не виносити на подвір’я увімкнені електричні прилади, тому що у разі пошкодження ізоляції людина, яка стоїть на землі і торкається будь-якої металевої частини такого приладу може отримати електротравму;
• Не піднімайтеся на дахи споруд, не вилазьте на дерева, поблизу яких проходять повітряні лінії, не намагайтеся з будь-якою метою проникнути то трансформаторних підстанцій, не робіть спроб самостійно ремонтувати обриви проводів;
• Не защемляти електропроводи дверима, віконними рамами, не закріплювати їх на цвяхах, не замальовувати і не забілювати, щоб уникнути пошкодження і передчасного висихання ізоляції електропроводів. Це призводить до пожеж, а при контакті з людьми до нещасних випадків;
• Потрібно знати, що побутові електроприлади (чайники, праски, електроплитки тощо), а також переносні світильники (торшери, настільні лампи) напругою 220 В, призначені для користування в приміщеннях з непровідними для електроструму підлогами.

ВАЖЛИВО!

У разі, якщо людина потрапила під напругу заборонено доторкатись до потерпілого. Необхідно вижити наступних заходів: вимкніть електроустановку (вимикачем, рубильником, чи знешкодьте провід), відтягніть потерпілого за сухий одяг, що відстає від тіла. Наступним, необхідно негайно розпочати надавати першу медичну допомогу і викликати швидку допомогу! Слідуйте вищезазначених правил, будьте пильними та уважними! Використання з пошкодженою ізоляцією увімкнених в електромережу електроприладів, на відкритому повітрі може стати причиною електротравми, оскільки земля є провідником струму електричної енергії.

Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії, яка становить загрозу електробезпеці

 1. Строк подачі інформації: Негайно
 2. Кому подається інформація: Для працівників – безпосередній керівник працівника або іншу уповноважену особу на підприємстві Для споживачів – кол-центр ТОВ “ІНТЕРБІС”
 3. Порядок дій: У випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у ви- падку замикання на землю чи падіння дерева на проводи повітряних ліній безпечна від- стань становить не ближче 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про те, що сталося через засоби зв`язку або нарочним безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві для споживачів – кол-центр ТОВ “ІНТЕРБІС” за телефоном: 044 280-98-97

Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію, яка становить загрозу електробезпеці

 1. Строк подачі інформації: Негайно;
 2. Кому подається інформація: У разі пожежі на об’єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. Тел. 101 кол-центр ТОВ “ІНТЕРБІС” за телефонами (044)280-98-97
 3. Порядок дій: Керівники на місцях перш за все повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеки необхідно зателефонувати за номерами телефонів (044)280-98-97, (0362) 63-39-86 або надіслати листа електронною поштою на адресу: office-interbis@i.ua.

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 13.04.2017 №2019-VIII ПРО РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 2. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 №307 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РИНКУ
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 22.09.2016 №1540-VIII ПРО НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
 4. ЗАКОН УКРАЇНИ ВІД 02.10.1996 №393/96-ВР ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
 5. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 12.03.2009 № 299 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО РОБОТІ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 6. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 12.06.2018 № 374 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМ ЗВІТНОСТІ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ІНСТРУКЦІЙ ЩОДО ЇХ ЗАПОВНЕННЯ
 7. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 27.12.2017 № 1469 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ СПОЖИВАЧУ
 8. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 №308 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
 9. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 309 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ
 10. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 312 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 11. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 311 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
 12. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 14.03.2018 № 310 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ
 13. ПОСТАНОВА НКРЕКП ВІД 12.06.2018 № 375 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА НАДАННЯ КОМПЕНСАЦІЙ СПОЖИВАЧАМ ЗА ЇХ НЕДОТРИМАННЯ